Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

Σε ΦΕΚ οι δράσεις για τη μελισσοκομία


ImageΔημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1647/25-7-2011 Τεύχος Β’) απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Σκανδαλίδη, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και ο τρόπος πληρωμής των δράσεων που αφορούν τις αναλύσεις μελιού και τη στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού. Για το έτος 2011 το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (113.580 ευρώ).
 
Με την πρώτη δράση, σε εφαρμογή του άρθρου 2.2 της αριθμ. 312751/728/12−01−2011 κοινής υπουργικής απόφασης, επιχορηγείται η κάλυψη μέχρι του 100% της δαπάνης πραγματοποίησης αναλύσεων δειγμάτων μελιού για τον έλεγχο της ύπαρξης καταλοίπων φαρμάκων κι άλλων επικίνδυνων ουσιών σε αυτό (πχ. βαρέα μέταλλα, αντιβιοτικά, κλπ), προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία της υγείας του καταναλωτικού κοινού και η παραγωγή και εμπορία ασφαλών προϊόντων. Για το έτος 2011 το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 113.580€.